Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną do Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – jest to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – jest to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklepeureka.pl
 4. Sklep internetowy(Sklep Eureka) – jest to strona internetowa dostępna pod adresem www.sklepeureka.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności dokonywać Zamówień;
 5. Towar – Są to produkty zaprezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Szymon Kolasa Eureka Home, a Klientem, zawierana poprzez stronę internetową Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – jest to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jest to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

I. Informacje ogólne

 1. Dane identyfikacyjne firmy prowadzonej pod adresem www.sklepeureka.pl to:

Eureka Home Szymon Kolasa
ul. Królowej Jadwigi 29a
34-400 Nowy Targ
REGON: 521080576
NIP: 7352902745

 1. Adres email pod który należy kierować pytania: biuro@sklepeureka.pl
 2. Numer telefonu do kontaktu: +48 533 889 531

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin formułuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklepeureka.pl i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepeureka.pl prowadzony jest przez Szymon Kolasa Eureka Home.
 3. Korzystanie ze Sklepu, Rejestracja, składanie Zamówień online, składanie Zamówień telefonicznych oraz zawieranie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście w zakładkę www.sklepeureka.pl/pl/i/Regulamin/3 zamieszczoną na stronie głównej serwisu www.sklepeureka.pl.
 6. Informacje o Towarach podane na Stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepeureka.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Złożenie Zamówienia jest poprzedzone weryfikacją adresu wysyłki, wyborem formy płatności, sposobem dostawy.
 4. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu naciśnięcia przycisku informującego o finalizacji Zamówienia. Po tym czasie, wszelkie modyfikacje, w tym zmiana Produktów, nie są możliwe.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku informującego o finalizacji Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Celem finalizacji Zamówienia i tym samym zawarcia Umowy Sprzedaży należy nacisnąć przycisk informujący o finalizacji Zamówienia.
 9. Kupujący może złożyć zamówienie telefonicznie, numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego telefonicznie jest podanie przez klienta danych pozwalających na wysyłkę klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 11. Składając zamówienie telefoniczne akceptujesz naszą Politykę prywatności oraz Regulamin sklepu. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.
 12. W przypadku produktów sprzedawanych "na metry", minimalna długość produktu musi wynosić co najmniej 50 cm.
 13. Darmowe obszycie uwzględnia wykonanie maksymalnie 5 gotowych chodników. W przypadku większej ilość sztuk dopłata za każdy kolejny zaszyty  koniec to 12 zł.
 14. Tolerancja wymiarów oferowanych produktów wynosi od 1% do 5%. Produkty, które mieszą się w tym zakresie nie podlegają reklamacji.

IV. Formy płatności i dostawa

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki - cenny brutto.
 2. Zamówienia poprzez Sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Klient ma możliwość opłaty Zamówienia wyłącznie w formie przedpłaty za pomocą płatności internetowej. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Dostawa Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są wskazane podczas składania Zamówienia.
 8. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania płatności.
 9. Na każdy sprzedany Towar Sklep wystawia paragon lub fakturę.
 10. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie do 7 dni od daty złożenia zostanie automatycznie anulowane.

V. Transport i odbiór towaru

 1. Sposób dostawy Towarów określony jest przez Sprzedawcę. W przypadku dostawy na życzenie Kupującego innej, niż określona przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z dostawą.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów do miejsca określonego w Zamówieniu przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w momencie dostawy. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru po jego dostarczeniu przez Sprzedawcę i  konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub dostarczenie go w inne miejsce, niż określone w Zamówieniu, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania obciążenia go poniesionymi dodatkowymi kosztami.
 3. Kupujący po otrzymaniu towaru zobowiązany jest do sprawdzenia nienaruszalności opakowania, w którym otrzymał Towar, a w przypadku stwierdzenie uszkodzenia do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzania uszkodzeń opakowania Kupujący może nie odebrać przesyłki od przewoźnika. Kupujący podpisując potwierdzenie dostawy oświadcza, że przesyłka spełnia wszystkie wymagania i wszelkie późniejsze roszczenia odnoszące się do uszkodzenia przesyłki nie mogą być rozpatrzone.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin jest ograniczony w czasie(podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Pisemne oświadczenie należy wysłać w w/w terminie pod adres: Sklep Eureka, ul.Królowej Jadwigi 29a, 34-400 Nowy Targ lub na adres e-mail: kontakt@sklepeureka.pl. Istnieje również możliwość skorzystanie z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu Internetowego przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca oferuje również możliwość skorzystania z usługi zamówienia kuriera po odbiór zwracanych produktów, jest to usługa dodatkowo płatna.
 6. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej, a Produkty nie będą nosiły śladów używania oraz nie będą uszkodzone.
 7. Po otrzymaniu Towaru od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów, na podstawie podpunktu 6. niniejszego punktu. W przypadku, gdy wymagania w wyżej wymienionym punkcie zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia, na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.
 8.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Informujemy iż w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy umowa ta nie została jeszcze wykonana ( nie zostało zrealizowane zamówienie). Jako sprzedawca zobowiązujemy się zwrócić całkowitą wartość zamówienia.
 10. UWAGA! Brak możliwości zwrotów produktów sprzedawanych "na wymiar" np. chodników lub dywanów przygotowywanych według konkretnych rozmiarów, specyfikacji klienta. Zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży, w przypadku towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego np. chodniki, jak również towarów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia. 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Szymon Kolasa Eureka Home jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. - przez okres 2 lat.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@sklepeureka.pl. Szymon Kolasa Eureka Home zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Szymon Kolasa Eureka Home nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

VIII. RODO

 1. Sprzedawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów Sklepu. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i wykorzystywane jedynie w celu zrealizowania zamówienia oraz wysyłki newslettera, jeżeli wcześniej została wyrażona na to zgoda.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę poprzez zapis do newslettera istnieje możliwość jej wycofania poprzez złożenie odpowiedniego zawiadomienia na adres e-mail biuro@sklepeureka.pl.
 3. Dane są przekazane jedynie podmiotom przetwarzającym je w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.
 4. Klient Sklepu ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta należy kierować na adres e-mail: biuro@sklepeureka.pl.
 6. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest:
  Eureka Home Szymon Kolasa
  ul. Królowej Jadwigi 29a
  34-400 Nowy Targ
  REGON: 521080576
  NIP: 7352902745
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

IX. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
  wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
  Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
  produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
  wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
  umożliwiającego jej wystawienie formularz online umożliwia udzielenie
  odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
  własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
  wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii
  Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
  Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
  bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
  wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
  intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
  sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
  Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
ze wszystkimi nowościami i promocjami!

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez XXX z siedzibą w Warszawie przy ul. XXX – Administratora Danych Osobowych (dalej: Toys World) w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie od Toys World informacji handlowych w zakresie towarów i usług oferowanych przez Toys World oraz jej partnerów handlowych na podany przeze mnie adres email lub numer telefonu.

{nocache:bf729c4bf47c52137ea2b5fd9b081d0a#0}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium